ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา

Department of Otolaryngology

มุ่งสู่การเป็นต้นแบบและเป็นผู้นําในการให้บริการผู้ป่วย
ด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

นับตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เริ่มเปิดดําเนินการเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2457 ก็มีการจัดตั้งหมวดรักษาโรคหูและหมวดรักษาโรคจมูกและคอ มี หลวงโกศลเวชศาสตร์ (เกี้ยว ชนเห็นชอบ) เป็นโสตรแพทย์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2477 หมวดโสตรกรรมและหมวดจักษุกรรมได้รวมกันเป็นฝ่ายจักษุ โสต นาสิกวิทยา โดยมีพันโทหลวงประจักษ์ เวชสิทธิ์ เป็นหัวหน้า แต่ในขณะนั้นการทํางานของแพทย์และพยาบาล ทั้งสองฝ่ายก็ยังคงแยกเป็นอิสระต่อกัน จากนั้นได้มีพระราชกฤษฎีกา ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 ประกาศตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้น และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2490 ฝ่ายจักษุ โสต นาสิกวิทยา จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นแผนกจักษุวิทยา และโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2513 สภาการศึกษา แห่งชาติอนุมัติให้แยกแผนกออกเป็นแผนกวิชาจักษุวิทยา และแผนกวิชา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โดยมี รศ.นพ.ชูช่วง เศวตรุนทร์ เป็นหัวหน้าแผนก คนแรก และได้เปลี่ยนชื่อภาควิชาใหม่เป็น “โสต ศอ นาสิกวิทยา” ในปี พ.ศ. 2546 และได้ใช้ชื่อนี้มาจวบจนถึงปัจจุบัน

ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา มีผลงานและความภาคภูมิใจของฝ่ายโดยแบ่งเป็นแต่ละด้าน ดังนี้

ด้านการบริการ

ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา ได้ริเริ่มการผ่าตัดที่สำคัญมากมายในประเทศไทย เช่น การผ่าตัดโรคของหูชั้นกลางโดยใช้กล้องจุลศัลยกรรม (Microscope) เป็นแห่งแรกในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2504 การผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม (Cochlear implantation) เป็นครั้งแรกในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2529 การบุกเบิกการผ่าตัดในจมูกและโพรงไซนัสด้วยกล้องจนได้รับการประกาศจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมถึงการผ่าตัดโดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยในการผ่าตัด การใช้เลเซอร์ชนิดต่าง ๆ ในการดูแลรักษารอยโรคทางโสต ศอ นาสิกวิทยา

ด้านวิชาการ 

ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา เป็นผู้บุกเบิกการจัดประชุมวิชาการรวมถึงการอบรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ อาทิ Chula FESS Course, Head and Neck Workshop, Asia-Pacific Otology Neurotology Conference ซึ่งมีชื่อเสียงและได้รับการตอบรับที่ดีมากทั้งจากแพทย์ชาวไทยและต่างชาติ

การเรียนการสอน

ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา ผลักดันให้มีหลักสูตรระดับปริญญาเอกควบคู่ไปกับการฝึกอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดในหลายสาขาวิชา โดยหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้าน rhinology, allergy and skull base เป็นสถาบันเดียวในประเทศทางด้านนี้ที่เป็นหลักสูตร 2 ปี และเชื่อมต่อกับหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกทั้งมีการรับแพทย์ต่างชาติเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้วย ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา ยังเป็นผู้บุกเบิกงานค้นคว้าวิจัยด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อสําเร็จเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ทั้งการพัฒนาการเพาะหูมนุษย์บนหลังหนู และการพัฒนาผิวหนังสังเคราะห์เพื่อลดแผลเป็นหดรั้งที่ทําให้เกิดความพิการ ร่วมกับหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาศัลยศาสตร์ ทีมวิจัยสหสาขา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ภาควิชาของคณะแพทยศาสตร์ในการร่วมจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Excellence Center for Advanced Therapy Medicinal Products) เป็นแห่งแรกของประเทศ

ด้านการวิจัย

ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา สร้างผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องในระดับนานาชาติ มีแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดได้รับรางวัลจากการนำเสนองานวิจัย รวมถึงมีผลงานวิจัยของคณาจารย์สม่ำเสมอ

เจตจำนง

 1. ผลิตบัณฑิตและแพทย์เฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า และอนุสาขาอื่น ๆ ที่มีคุณธรรม ความสามารถ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
 2. พัฒนาระบบกลไกการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้อยู่ในระดับนานาชาติ และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องยั่งยืน
 3. มุ่งสู่การเป็นต้นแบบและเป็นผู้นําในการให้บริการ ผู้ป่วยด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

ภาระหน้าที่

 1. ร่วมผลิตแพทยศาสตร์บัณฑิต และผลิตแพทย์เฉพาะทางสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา และศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ในระดับวุฒิบัตรของแพทยสภาที่มีคุณธรรม ความสามารถ และเห็นแก่ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
 2. ปรับปรุง เสริมสร้างภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็นสถาบันที่ผลิตแพทย์เฉพาะทางโสต ศอ นาสิกวิทยา และศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ โสตประสาทวิทยา นาสิกวิทยาและภูมิแพ้ เวชศาสตร์การนอนหลับและอนุสาขาอื่น ๆ ให้มีคุณภาพ  มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ
 3. สร้างความแข็งแกร่งทางงานวิจัยที่มีคุณค่า ผลิตตำราที่มีคุณภาพ เป็นองค์กรความรู้ที่จะชี้นำสังคมทางด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า โสตประสาทวิทยา นาสิกวิทยาและภูมิแพ้ เวชศาสตร์การนอนหลับและอนุสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. สร้างความเป็นผู้นำในด้านการบริการทางการแพทย์ด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา ศัลยศาสตร์ศีรษะและคอ ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า โสตประสาทวิทยา นาสิกวิทยาและภูมิแพ้ เวชศาสตร์การนอนหลับและอนุสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้บริการทางวิชาการเพื่อตอบสนองปัญหาของสังคม และชี้นำสังคมทางด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา และอนุสาขาอื่น ๆ
 5. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
 6. สร้างความภาคภูมิใจในภาควิชาฯ และสร้างสังคมเอื้ออาทรระหว่างบุคลากรในอดีตกับปัจจุบัน และระหว่างบุคลากรในปัจจุบันด้วยกัน เพื่อให้องค์กรมีความสุข

โครงสร้างและองค์ประกอบย่อยของฝ่าย

ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา ประกอบด้วย 6 หน่วยย่อย ได้แก่ 

 1. หน่วยศัลยกรรมศีรษะและคอ
 2. หน่วยโสตประสาท โสตสัมผัส และอรรถบําบัดวิทยา 
 3. หน่วยนาสิกวิทยาและภูมิแพ้ 
 4. หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
 5. หน่วยเวชศาสตร์การนอนหลับ 
 6. หน่วยโรคทางกล่องเสียง

การให้บริการของฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา

โดยมีการให้บริการแบ่งตามหน่วยย่อย 6 หน่วย ดังนี้

1. หน่วยศัลยกรรมศีรษะและคอ

ให้บริการดูแลรักษาโรคด้านเนื้องอกที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งศีรษะและลำคอแบบครบวงจรครอบคลุมโรคทั้งที่เป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงและกลุ่มเนื้องอกมะเร็ง โดยบริการผ่าตัดอย่างครอบคลุม ทั้งการผ่าตัดแบบเปิด (open surgery) การผ่าตัดแบบส่องกล้อง (endoscopic surgery) และการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ (robotic surgery) 

2. หน่วยโสตประสาท โสตสัมผัส และอรรถบำบัดวิทยา

หน่วยโสตประสาท โสตสัมผัส และอรรถบำบัดวิทยา ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางหู ทั้งการอักเสบติดเชื้อของหู เนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงหรือมะเร็งบริเวณหูและฐานกะโหลกด้านข้าง ปัญหาการทรงตัว อาการเวียนศีรษะ ปัญหาการได้ยิน การสื่อสารและการพูด โดยให้บริการครอบคลุมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและครบวงจรทั้งการตรวจวินิจฉัย รักษา ผ่าตัด และฟื้นฟู  จาก
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมากด้วยประสบการณ์

3. หน่วยนาสิกวิทยาและภูมิแพ้

ให้บริการตรวจรักษาด้านโรคจมูกและไซนัสแบบครบวงจร เช่น มีการให้บริการทดสอบภูมิแพ้โดยวิธีการสะกิดผิวหนัง การตรวจเซลล์วิทยาทางจมูก และการตรวจวัดหาพื้นที่หน้าตัด ความต้านทานภายในโพรงจมูก การผ่าตัดส่องกล้องสำหรับลดขนาดของกระดูกชิ้นล่างในโพรงจมูก การผ่าตัดโรคไซนัสอักเสบ การผ่าตัดเนื้องอกของต่อมใต้สมอง เป็นต้น

4. หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

ให้บริการศัลยกรรมเสริมสร้างบริเวณศีรษะและลําคอให้แก่ผู้ป่วยหลังการผ่าตัดมะเร็ง ศัลยกรรมเส้นประสาทใบหน้า ศัลยกรรมเสริมสร้างใบหน้า และศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวยใบหน้า โดยบูรณาการรักษาผู้ป่วยร่วมกับจักษุแพทย์ ตกแต่งและเสริมสร้าง และตจศัลยแพทย์

5. หน่วยโรคทางกล่องเสียงและกรดไหลย้อน

ให้บริการตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอก และการทำหัตถการผ่าตัดรักษาทั้งแบบนอนโรงพยาบาลและแบบผู้ป่วยนอก เช่น การฉีดยารักษาสายเสียงเกร็งเข้าที่สายเสียง และการรักษาโดยนักอรรถบําบัด (voice therapy) เป็นต้น สําหรับการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคทางกล่องเสียงต่างๆ นั้น ครอบคลุมการส่องกล้องโดยไม่มีแผลที่คอและการผ่าตัดแบบเปิดแก้ไขเส้นเสียงเป็นอัมพาต นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขภาวะหลอดลมส่วนบนอุดกั้น ในอนาคตจะมีการพัฒนาสร้างหลอดลมเทียมโดยเทคโนโลยีวิศวกรรมเนื้อเยื่อ (tissue-engineering technology) เพื่อนำมาทดแทนหลอดลมเดิมที่เป็นโรคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา

6. หน่วยเวชศาสตร์การนอนหลับ

หน่วยเวชศาสตร์การนอนหลับให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะนอนกรนและความผิดปกติจากการหลับแบบครบวงจร ด้วยนวัตกรรมที่หลากหลาย ร่วมกับศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย การบริการรวมถึงการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาแบบผู้ป่วยนอก การส่งตรวจการนอนหลับ การประเมินวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ทั้งการรักษาด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการผ่าตัดด้วยเทคนิคที่ทันสมัย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ นอกเหนือไปจากงานด้านบริการ ยังมีบทบาทในการดำเนินการวิจัยด้านภาวะการนอนหยุดหายใจแบบอุดกั้น โดยมีผลงานวิจัยได้รับการยอมรับในวงวิชาการให้นำเสนอในวารสารระดับนานาชาติ และให้การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ

วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

คลินิกในเวลาราชการ

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคาร ภปร ชั้น 10 เบอร์โทรศัพท์ 02 256 5223 – 27

คลินิกนอกเวลาราชการ

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์  16.30 – 20.00 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 -12.00 น. ณ อาคาร ภปร ชั้น 10
เบอร์โทรศัพท์ 02 256 5193

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา
อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ (ศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ)  ชั้น 17 โซน A

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

 02 256 4000 ต่อ 61721 – 61725

เว็บไซต์หน่วยงาน