ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด

Department of Dietetics and Diet Therapy

ผลิตอาหารให้กับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่
สะอาด ปลอดภัย และถูกหลักอนามัย

ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2518 โดยตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ของอาคารอุปการเวชชกิจ เป็นฝ่ายผลิตอาหารเพื่อบริการให้กับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

เจตจำนง 

ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด ให้บริการทางโภชนาการและโภชนบำบัดแก่ผู้ป่วย อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการบริหารจัดการอาหารผู้ป่วยเฉพาะโรคในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ภายในปี พ.ศ. 2568  

ภาระหน้าที่

ให้บริการอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ถูกต้อง เพียงพอ ตรงเวลา ได้มาตรฐาน และถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร มีคุณค่าทางโภชนาการ รวมถึงมีการประเมินวางแผนการให้โภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับอาหารถูกต้องตามคำสั่งแพทย์และหลักโภชนบำบัด
 2. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสิ่งปนเปื้อน
 3. เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญได้รับการประเมินคัดกรองภาวะโภชนาการและได้รับการวางแผนทางด้านโภชนาการและโภชนบำบัดอย่างถูกต้องเหมาะสม
 4. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความพึงพอใจด้านอาหารและการบริการ

โครงสร้างของฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด ประกอบด้วยส่วนงานย่อย ดังนี้

 1. งานบริหารงานทั่วไป
 2. งานโภชนศึกษา
 3. งานโภชนาการ และโภชนบำบัด
 4. งานโภชนบริการ
 5. งานสุขาภิบาลอาหาร

การให้บริการ

ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีหน้าที่ให้บริการอาหารดังนี้

 1. บริการอาหารผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล ถูกต้องตามคำสั่งแพทย์แก่ผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยเฉพาะโรค และผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายให้อาหาร โดยประมาณ 1,433 เตียง/วัน
 2. บริการอาหารนักศึกษาพยาบาล มื้อหลัก 3 มื้อ โดยประมาณ 1,250 ที่/วัน
 3. บริการอาหารแก่แพทย์ห้องผ่าตัด ห้องฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยวิกฤติที่ขึ้นปฏิบัติงาน ในมื้อกลางวัน มื้อเย็น และมื้อดึก โดยประมาณ 750 ที่/วัน
 4. บริการจัดภัตตาหารพระภิกษุของผู้ที่มาทำบุญ
 5. บริการจัดเลี้ยงในวันสำคัญต่าง ๆ หรือตามคำสั่งของทางโรงพยาบาลทั้งอาหารว่าง และอาหารมื้อหลัก
 6. ภารกิจพิเศษในการจัดเตรียมพระกระยาหารของพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนถึงผู้ติดตามในวาระโอกาสต่าง ๆ

อีกทั้งฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด ได้ร่วมกับทีมสหสาขาประจำคลินิกต่างๆ เพื่อให้คำปรึกษาด้านโภชนาการในกลุ่มผู้ป่วยต่าง ๆ ดังนี้

 1. ผู้ป่วยโรคอ้วน และผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดกระเพาะอาหาร
 2. ผู้ป่วยโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ ทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่
 3. ผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการหรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
 4. ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ก่อนล้างไต และหลังล้างไต ทั้งวิธีล้างไตทางหลอดเลือด (HD) และทางหน้าท้อง (CAPD)
 5. ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน
 6. ผู้ป่วยโรคมะเร็งหู คอ จมูก
 7. ผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม (Dementia)
 8. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 9. ผู้สูงอายุ ที่มีความสนใจทางด้านโภชนาการ (คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี)
 10. ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
 11. ผู้ป่วยในที่มีการส่งปรึกษาปัญหาทางโภชนบำบัดระหว่าการพักรักษาตัว หรือการให้โภชนศึกษาก่อนการกลับบ้านจากแพทย์ผู้รักษาทุกราย

นอกจากนี้ ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชบำบัดยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการให้บริการอาหารผู้ป่วย และระบบการให้บริการอาหารทางสายให้อาหาร แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่สนใจงานบริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ กับทีมสหสาขาวิชาชีพ และประชาชนผู้สนใจทางด้านโภชนาการอีกด้วย

มาตรฐานคุณภาพที่ได้รับการรับรอง

ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัดได้ผ่านการรับรองมาตรฐานทั้งหมด 4 ระบบด้วยกันคือ

 1. การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า (HA Advanced)
 2. GMP in mass Catering ระดับ Excellent ของการบริการอาหารผู้ป่วยและอาหารทางสายให้อาหาร จากทางสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม (National Food Institute)
 3. GHPs Codex ของการบริการอาหารผู้ป่วยและอาหารทางสายให้อาหาร จากทางสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม (National Food Institute)
 4. HACCP Codex ของห้องอาหารทางสายให้อาหาร จากทางสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม (National Food Institute)

วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยให้บริการ ณ อาคารอุปการเวชชกิจ ชั้น 2 เปิดให้บริการอาหารแก่ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.00 น.

ฝ่ายโภชนวิทยา และโภชนบำบัด

วิสัยทัศน์ : ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด ให้บริการทางโภชนาการและโภชนบำบัดแก่ผู้ป่วย อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการบริหารจัดการอาหารผู้ป่วยเฉพาะโรคในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ภายในปี พ.ศ. 2568  

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด 
อาคารอุปการเวชชกิจ ชั้น 2

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 4000 ต่อ 92027-32

อีเมลหน่วยงาน