ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด

Department of Dietetics and Diet Therapy

ผลิตอาหารให้กับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่
สะอาด ปลอดภัย และถูกหลักอนามัย

ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2518 โดยตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 ของอาคารอุปการเวชชกิจ เป็นฝ่ายผลิตอาหารเพื่อบริการให้กับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

เจตจำนง 

ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด ให้บริการทางโภชนาการและโภชนบำบัดแก่ผู้ป่วย อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการบริหารจัดการอาหารผู้ป่วยเฉพาะโรคในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ภายในปี พ.ศ. 2568  

ภาระหน้าที่

ให้บริการอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ถูกต้อง เพียงพอ ตรงเวลา ได้มาตรฐาน และถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร มีคุณค่าทางโภชนาการ รวมถึงมีการประเมินวางแผนการให้โภชนบำบัดแก่ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับอาหารถูกต้องตามคำสั่งแพทย์และหลักโภชนบำบัด
 2. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสิ่งปนเปื้อน
 3. เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญได้รับการประเมินคัดกรองภาวะโภชนาการและได้รับการวางแผนทางด้านโภชนาการและโภชนบำบัดอย่างถูกต้องเหมาะสม
 4. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความพึงพอใจด้านอาหารและการบริการ

โครงสร้างของฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด ประกอบด้วยส่วนงานย่อย ดังนี้

 1. งานบริหารงานทั่วไป
 2. งานโภชนศึกษา
 3. งานโภชนาการ และโภชนบำบัด
 4. งานโภชนบริการ
 5. งานสุขาภิบาลอาหาร

การให้บริการของฝ่าย

ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีหน้าที่ให้บริการอาหารดังนี้

 1. บริการอาหารผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล ถูกต้องตามคำสั่งแพทย์แก่ผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยเฉพาะโรค และผู้ป่วยที่ได้รับอาหารทางสายให้อาหาร โดยประมาณ 1,403 เตียง/วัน
 2. บริการอาหารนักศึกษาพยาบาล มื้อหลัก 3 มื้อ
 3. บริการอาหารแก่แพทย์ห้องผ่าตัด ห้องฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยวิกฤติที่ขึ้นปฏิบัติงาน ในมื้อกลางวัน มื้อเย็น และมื้อดึก
 4. บริการจัดภัตตาหารพระภิกษุของผู้ที่มาทำบุญ
 5. บริการจัดเลี้ยงในวันสำคัญต่าง ๆ หรือตามคำสั่งของทางโรงพยาบาลทั้งอาหารว่าง และอาหารมื้อหลัก
 6. ภารกิจพิเศษในการจัดเตรียมพระกระยาหารของพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนถึงผู้ติดตามในวาระโอกาสต่าง ๆ

อีกทั้งฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด ได้ร่วมกับทีมสหสาขาประจำคลินิกต่างๆ เพื่อให้คำปรึกษาด้านโภชนาการในกลุ่มผู้ป่วยต่าง ๆ ดังนี้

 1. ผู้ป่วยโรคอ้วน และผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดกระเพาะอาหาร
 2. ผู้ป่วยโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ ทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่
 3. ผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการหรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
 4. ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ก่อนล้างไต และหลังล้างไต ทั้งวิธีล้างไตทางหลอดเลือด (HD) และทางหน้าท้อง (CAPD)
 5. ผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน
 6. ผู้ป่วยโรคมะเร็งหู คอ จมูก
 7. ผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม (Dementia)
 8. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
 9. ผู้สูงอายุ ที่มีความสนใจทางด้านโภชนาการ (คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี)

นอกจากนี้ ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัดยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบอาหารผู้ป่วย และการให้บริการอาหารทางสายให้อาหารสำหรับผู้ป่วยให้แก่บุคลากรภายในและภายนอกองค์กรที่สนใจงานบริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมสหสาขาวิชาชีพอีกด้วย


วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยให้บริการ ณ อาคารอุปการเวชชกิจ ชั้น 2 เปิดให้บริการทุกวัน
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.00 น.

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด 
อาคารอุปการเวชชกิจ ชั้น 2

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 4000 ต่อ 92029

อีเมลหน่วยงาน

foodnutrition.chula@hotmail.com