ฝ่ายเลขานุการ

Department  of  Secretary  Affairs

ให้บริการด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาที่กำหนด 
รักษาความลับของเอกสาร และเป็นที่พึงพอใจของผู้บริหาร 

ฝ่ายเลขานุการ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของแผนกธุรการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พิจารณาเห็นว่า การปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
งานไปรษณีย์ และโทรศัพท์ ยังไม่คล่องตัวเท่าที่ควร ประกอบกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นกองแยกหนึ่งของสภากาชาดไทยที่มีปริมาณงานสูงและมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก มีหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดทั้งสิ้น 32 แผนก (ในขณะนั้น) 

นอกจากงานที่จะต้องติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ในโรงพยาบาลแล้ว ยังมีงานที่ต้องติดต่อกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกองแยกต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย รวมทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนอีกเป็นจำนวนมาก เห็นสมควรให้ตั้งแผนกใหม่ขึ้นอีกแผนกหนึ่งเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จึงนำเสนอสภากาชาดไทยเพื่อพิจารณาตั้งแผนกเลขานุการ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ครั้งที่ 23/2524 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2524 และที่ประชุมกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่ 191 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2524 จึงมีมติให้ตั้งแผนกเลขานุการ โดยใช้อาคารอำนวยการเป็นสถานที่ทำงาน และให้โอนเจ้าหน้าที่ในส่วนรับผิดชอบทั้งหมดจากแผนกธุรการ จำนวน 36 คน มาสังกัดแผนกเลขานุการ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2525 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ฝ่ายเลขานุการ เมื่อปี พ.ศ. 2540 

ความภาคภูมิใจของฝ่าย 

นำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในงานสารบรรณของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในปี พ.ศ. 2548 ฝ่ายเลขานุการ เป็นหน่วยงาน
แรก ๆ ของสภากาชาดไทยที่นำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการปฏิบัติงาน

รางวัล

เจ้าหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการ ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ดีเด่น และได้รับรางวัลในวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 11 คน จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการจำนวนทั้งหมด 43 คน

เจตจำนง 

ฝ่ายเลขานุการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้บริการด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาที่กำหนด รักษาความลับของเอกสาร และเป็นที่พึงพอใจของผู้บริหาร โดยให้บริการด้านงานสารบรรณ งานเลขานุการกิจ งานการประชุม งานกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงพยาบาล และการประสานงานด้านเอกสารและกิจกรรมของคณะผู้บริหาร รวมทั้งงานบริการด้านเอกสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย


ฝ่ายเลขานุการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แบ่งโครงสร้างฝ่าย เป็น 4 หน่วยงาน ได้แก่

  1. งานเลขานุการกิจ 
  2. งานการประชุม 
  3. งานเอกสารคุณภาพ
  4. งานสารบรรณและกิจกรรมพิเศษ

น.ส.พรรณทิพย์ โรจนถาวร
ที่ปรึกษาฝ่ายเลขานุการ
ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ

การให้บริการของฝ่ายเลขานุการ

ฝ่ายเลขานุการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้บริการงานทั้ง 4 ด้าน ตามโครงสร้างหน่วยงานย่อยภายในฝ่าย ดังนี้

1. งานเลขานุการกิจ

ทำหน้าที่เลขานุการของผู้บริหาร

2. งานสารบรรณและกิจกรรมพิเศษ

ให้บริการด้านงานสารบรรณ ได้แก่ การรับ-ส่งเอกสาร การผลิต จัดทำเอกสาร ประกาศ คำสั่ง หนังสือเวียน เอกสารบันทึกข้อความและหนังสือออกทั้งหมดของโรงพยาบาล การติดตามเอกสาร การจัดเก็บค้นหาเอกสาร ดูแลทะเบียนสำมะโนครัวของโรงพยาบาล งานด้านใบ
รับรองแพทย์และเอกสารการรักษาพยาบาลต่าง ๆ เพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วย งานด้านธุรการและงานบุคคลของฝ่าย งานกิจกรรมพิเศษประจำปีของโรงพยาบาล ประมาณ 16 งาน และงานเฉพาะกิจ โดยรับผิดชอบในด้านเอกสาร การประสานงาน และการจัดงาน

ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการ ให้บริการด้านเอกสารสิทธิประโยชน์ และเอกสารสำคัญที่ผู้รับบริการประสงค์จะขอจากโรงพยาบาล ดังนี้

  1. แบบแสดงความจำนงขอเอกสารทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  2. แบบแสดงความจำนงขอย้ายสิทธิการรักษาพยาบาล
  3. แบบแสดงความจำนงบริจาคสิ่งของ
  4. แบบแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

3. งานการประชุม

ดูแลการจัดประชุมของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์ และการประชุมของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของโรงพยาบาล

4. งานควบคุมระบบเอกสารคุณภาพ

ควบคุมเอกสารสำคัญของโรงพยาบาล ที่จัดทำขึ้นเป็นนโยบาย คู่มือการทำงาน ฯลฯ

กิจกรรมอื่น ๆ ของฝ่าย

ฝ่ายเลขานุการ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาลและมีกิจกรรมที่นอกเหนือจากกิจกรรมปกติที่จัดเป็นประจำปี เช่น พิธีวางพวงมาลา พิธีเปิดอาคาร พิธีเปิดป้ายชื่ออาคารภายในโรงพยาบาล งานเดิน-วิ่งการกุศล เพื่อหารายได้บำรุงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตามวาระพิเศษ


วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

ฝ่ายเลขานุการ เปิดบริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ฝ่ายเลขานุการ
อาคารอำนวยการ ชั้น 1 และ ชั้น 2

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ

02 256 4999 ต่อ 101

งานสารบรรณและกิจกรรมพิเศษ

02 256 4229, 02 256 4376, 02 256 4496

งานการประชุม 

02 256 4652

งานเลขานุการกิจ 

02 256 4999 กด 0