ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ

Asset Management and Physical Procurement

ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของโรงพยาบาล 

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นฝ่ายฯ ทำหน้าที่บริหารและจัดการให้กระบวนการซื้อจ้าง การบริหารสัญญา และสินทรัพย์ด้านกายภาพ ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดกับโรงพยาบาล 

ภาระหน้าที่


ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ มีภารกิจหลัก เพื่อตอบสนองการดำเนินงานต่างๆ
ของโรงพยาบาล ดังนี้

  1. จัดการระบบสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร
  2. จัดการงานด้านพัสดุ จัดซื้อ และจัดจ้าง ที่เกี่ยวกับระบบกายภาพ
  3. จัดการงานด้านเอกสารและสารบรรณ
  4. ประสานงานด้านประกันภัย

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้าง-ระบบกายภาพ
อาคารจอดรถ 3 ชั้น 13

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 4864 ต่อ 104, 121

Pin It on Pinterest