ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ

Asset Management and Physical Procurement

ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของโรงพยาบาล 

ประวัติความเป็นมาของฝ่าย/ศูนย์

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นฝ่ายฯ ทำหน้าที่บริหารและจัดการให้กระบวนการซื้อจ้าง การบริหารสัญญา และสินทรัพย์ด้านกายภาพ ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดกับโรงพยาบาล 

ภาระหน้าที่

  • บริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้าง อย่างมีคุณภาพ มีความเหมาะสมกับความต้องการและการใช้งาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับโรงพยาบาล
  • ตั้งมั่นบนพื้นฐานการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม
  • ปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและถูกต้องตามระเบียบสภากาชาดไทย

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ มีภารกิจหลัก เพื่อตอบสนองการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาล ดังนี้

  1. จัดการระบบสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอาคาร
  2. จัดการงานด้านพัสดุ จัดซื้อ และจัดจ้าง ที่เกี่ยวกับระบบกายภาพ
  3. จัดการงานด้านเอกสารและสารบรรณ
  4. ประสานงานด้านประกันภัย

วัน /เวลา และสถานที่ให้บริการ

ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น.         

ณ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ อาคารจอดรถ 3 ชั้น 13

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้าง-ระบบกายภาพ
อาคารจอดรถ 3 ชั้น 13

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 4864 ต่อ 104, 121