ฝ่ายจุลชีววิทยา

จุลชีววิทยาเป็นหน่วยงานที่มาพร้อมกับการตั้งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๓ มิถุนายน ๒๔๙๐) ซึ่งในครั้งนั้น คณะแพทยศาสตร์นี้สังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ดังนั้น จุลชีววิทยาจึงมีประวัติยืนยาวนานกว่า ๖๕ ปี ในระยะแรกๆ จุลชีววิทยาเป็นเพียงหน่วยงานหนึ่งในภาควิชาพยาธิวิทยา ตั้งอยู่ที่ตึกสายหยุด บุนนาค หรือภักไพบูลย์ (เป็นเรือนไม้) ซึ่งได้ถูกรื้อไป และสร้างตึกเวชศาสตร์ป้องกันขึ้นมาแทน ต่อมาภาควิชาพยาธิวิทยาได้ย้ายมาที่ตึกพยาธิวิทยา ซึ่งสร้างใหม่เป็นตึก ๓ ชั้น (ปัจจุบันถูกรื้อไปแล้ว และสร้างเป็นสนามแทน) จุลชีววิทยาก็ยังเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีที่ทำการอยู่ที่ชั้นหนึ่งของตึกพยาธิวิทยา ในระยะแรกนั้น  จุลชีววิทยาได้บริการเฉพาะการเพาะเชื้อทางด้านแบคทีเรียเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ต่อมามีการศึกษาวิจัยร่วมกับแพทย์ทางทหารของอเมริกา ทำให้งานบริการด้านการติดเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้น เนื่องจากการติดเชื้อเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศเป็นอันดับหนึ่ง ทำให้หน่วยจุลชีววิทยามีงานขยายเพิ่มขึ้น ทั้งทางด้านวิชาการและการให้บริการ ประกอบกับมีพระราชกฤษฎีกาเพิ่มแผนกวิชาในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

พันธกิจ :

  1. ร่วมผลิตแพทยศาสตร์บัณฑิตและผลิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการเป็นเลิศ กอปรด้วยคุณธรรม
  2. บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานอื่นและชุมชน
  3. บริการที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
  4. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณค่าระดับชาติละนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
  5. ส่งเสริมและดำรงซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติ

เอกสารเพิ่มเติม :

คู่มือสิ่งส่งตรวจ 
Antibiogram 2020


ฝ่ายจุลชีววิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เลขที่ 1873  ถนนราชดำริปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02-256-4132
โทรสาร 02-252-5952เว็บไซต์ฝ่ายจุลชีววิทยา

Pin It on Pinterest