กลุ่มงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค

Building Management and Utilities Division

บริหารและจัดการอาคาร สถานที่ ระบบประกอบอาคาร
ให้มีความพร้อมใช้และมีความปลอดภัย

กลุ่มงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นกลุ่มงานที่ทำหน้าที่บริหาร และจัดการอาคาร สถานที่ และระบบประกอบอาคาร ให้มีประสิทธิภาพ มีความพร้อมใช้อยู่เสมอ และมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านการแพทย์และพยาบาล รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวก และปลอดภัยต่อผู้ป่วย ผู้มาใช้บริการ และบุคลากร

ภาระหน้าที่

ฝ่ายกลุ่มงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีภาระหน้าที่ ดังนี้

 1. มีพื้นที่และระบบสำรองที่เพียงพอ
 2. มีระบบควบคุม-ติดตาม-สั่งการ ที่มีประสิทธิภาพ
 3. มีระบบป้องกันที่พร้อมรับมือกับสถานการภัยพิบัติ
 4. มีการดูแล ปรับปรุงระบบ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
 5. มีสถานที่บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ เหมาะสม
 6. มีระบบบริการและอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม
 7. มีเส้นทางที่ต่อเนื่อง ง่ายต่อการสัญจร และหาจุดหมาย

กลุ่มงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค ประกอบด้วย 4 หน่วยงานย่อย ดังนี้

การให้บริการ

กลุ่มงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีภารกิจหลัก เพื่อตอบสนองการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาล ดังนี้

 1. จัดการและอำนวยการใช้อาคาร 
 2. วางแผนและจัดการงานบำรุงรักษา 
 3. จัดการคุณภาพงานบริการอาคาร 
 4. จัดการความปลอดภัย การรักษาความมั่นคงปลอดภัย และมาตรฐานอาคาร

วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

กลุ่มงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน


เบอร์โทรศัพท์แจ้งซ่อม


พื้นที่รับผิดชอบ


เบอร์โทรศัพท์
ในเวลาราชการ


เบอร์โทรศัพท์
นอกเวลาราชการ


อาคาร ภปร

54965496

อาคาร สก.

49004900

อาคารอุปการเวชชกิจ

9205192053

อาคาร ส.ธ. (ผู้สูงอายุ)

7010570105

ช่างโทรศัพท์

43724372

ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

43274327

ช่างลิฟต์
*นายธารัตน์ เม่นขำ

4508
4508
090-992-5294

อาคารพื้นราบ
*งานระบบ, ไฟฟ้า
*งานประปา


4507
4243

4506, 4507
4507

Pin It on Pinterest