การเตรียมและการฉีดยา เมโธเทร็กเซต (MTX) ใต้ผิวหนัง สำหรับผู้อื่นฉีดให้ผู้ป่วย