การบริหารร่างกายสำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังอักเสบชนิดติดยึดที่เป็นมาก