เปิดโครงการอบรมเพื่อทบทวนแนวคิด และพัฒนาภาวะผู้นำ

โครงการอบรมเพื่อทบทวนแนวคิด Competency และ Managerial Competency เพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เยี่ยมสำรวจรับรองเฉพาะโรค

ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจ เพื่อรับการเยี่ยมสำรวจรับรองเฉพาะโรค ระบบการดูแลรักษาในคลินิกเบาหวาน จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

60 Years of Excellence Collaboration takes you further

เปิดงาน ประชุมวิชาการ 60 Years of Excellence Collaboration takes you further และมีปาฐกถาพิเศษ 60 ปีวิสัญญีจุฬาฯ

การเปิด “ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”