ศึกษาดูงานระบบการดูแลรักษาพระภิกษุ สามเณร อาพาธ

เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบการดูแลรักษาพระภิกษุ สามเณร อาพาธของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย