บริจาคเงิน เพื่อพระภิกษุสามเณรอาพาธ


ข่าวประชาสัมพันธ์

พระธรรมวราภรณ์(เอื้อม ชุตินฺธโร ป.ธ.๖) เจ้าอาวาสวัดสนามพราหมณ์ จ.เพชรบุรี มอบเงินบริจาค เพื่อเป็นค่ายา ค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การให้เลือด สำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced critical and emergency care nursing (ACCN)

พิธีมอบเกียรติบัติ และปัจฉิมนิเทศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced critical and emergency care nursing (ACCN) ประจำปี 2563

คณะ ปธพ. รุ่นที่8 ศึกษาดูงานบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับแพทยสภา นำนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ประชุมวิชาการประจำปี ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ครั้งที่ 2 (Emergency Medicine Chula Conference 2020)


ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2 (Emergency Medicine Chula Conference 2020) ในชื่อรูปแบบงาน “I will survive”

โครงการ อบรมเสริมทักษะและพัฒนาผู้บริหารหลักสูตร 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง (The 7 Habits of Highly Effective People) Signature Edition 4.0

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดอบรมเสริมทักษะและพัฒนาผู้บริหารหลักสูตร 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง (The 7 Habits of Highly Effective People) Signature Edition 4.0

บริจาคเครื่อง Patient monitor


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริจาคเครื่อง Patient monitor พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เพื่อมอบให้ศูนย์เครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย

ทำบุญประจำปี ห้องฉุกเฉิน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานทำบุญประจำปี ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ประชุม “มาตรฐานสากล ISO และการพัฒนาคุณภาพงานทางห้องปฏิบัติการ”

คณะกรรมการห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการประชุม “มาตรฐานสากล ISO และการพัฒนาคุณภาพงานทางห้องปฏิบัติการ”

เปิด “ศูนย์อาหาร ฬ Bistro”

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีเปิด “ศูนย์อาหาร ฬ Bistro”

ต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)

งานเสวนา การเอาตัวรอดจากการกราดยิง (Escape and Survive in Mass Shooting)


ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานเสวนาให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเรื่อง “Escape and Survive in Mass Shooting”

โครงการเสริมสร้างพลังแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ CNPG’2019 ประจำปี 2563 เรื่อง “Kick off CNPG’2019”


ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการเสริมสร้างพลังแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ CNPG’2019 ประจำปี 2563 เรื่อง “Kick off CNPG’2019”

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “มุมมองใหม่ โรคปอดบวมอู่ฮั่น ร่วมกับการเรียนรู้ผ่านโค้ดดิ้ง”

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “มุมมองใหม่ โรคปอดบวมอู่ฮั่น ร่วมกับการเรียนรู้ผ่านโค้ดดิ้ง”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับแพทย์และพยาบาล รุ่นที่ 1

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับแพทย์และพยาบาล” รุ่นที่ 1 ( Advanced Stroke in Clinical Practice )


Pin It on Pinterest