แถลงข่าว “กระตุกหัวใจ Virtual 2,000,000 KM”

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว “กระตุกหัวใจ Virtual 2,000,000 KM” เพื่อหารายได้ในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

บรรยายพิเศษ CRITICAL CARE NEPHROLOGY FORUM

ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ CRITICAL CARE NEPHROLOGY FORUM

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

ศ.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านส่งเสริมและฟื้นฟู และ นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านบริการ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบรอบ 97 ปี

บริจาคเพื่อหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์

มูลนิธิปานจิตต์ – สมัยสินี อเนกวณิช โดย นางชูจิต อเนกวณิช บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สมทบทุนอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

คุณบุญชู โรจน์หิรัญสกุล และ คุณดาวยุพา โรจน์หิรัญสกุล บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สมทบทุนเงินฝาก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นางบุญธรรม จงประสิทธิ์ มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มาตรฐานการดำเนินกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2562

ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย เป็นประธานเปิดการอบรม “มาตรฐานการดำเนินกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2562”

บริจาคเพื่อสาขาโรคภูมิแพ้และอิมมูนโนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

คุณนฤมล สุจริตธรรม บริจาคเงินจำนวน 10 ล้านบาท ในนามของคุณแม่แฉล้ม สุจริตธรรม และ คุณลัดดา สุจริตธรรม ให้แก่ สาขาโรคภูมิแพ้และอิมมูนโนวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริการรับรถไปจอด (Valet Parking)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดให้บริการ “รับรถไปจอด” ( Valet Parking ) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ ในการหาที่จอดรถให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (ชำระเฉพาะค่าบริการจอดรถตามจริง)

บริจาคเพื่อศูนย์ไฟไหม้น้ำร้อนลวก

นายทวี กิจดำรงชัย และนางเฉลิมศรี กิจดำรงชัย บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อศูนย์ไฟไหม้น้ำร้อนลวก

แข่งขันกีฬาเปตอง กีฬากาชาดเกมส์ ครั้งที่ 8

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง กีฬากาชาดเกมส์ ครั้งที่ 8

ศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กป่วย จัดกิจกรรมวันเด็ก

โครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง และศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กป่วย พระราชทานในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ปี 2562

TMU-CU Joint symposium

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุมและให้การต้อนรับ Pofessor Chao-Ching Huang

กราบสวัสดีปีใหม่ 2562

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล เข้ากราบสวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่ 2562ผู้บริหารสภากาชาดไทย

กราบมุทิตาสักการะ สมเด็จพระวันรัต

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เข้ากราบมุทิตาสักการะ ขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

บริจาคเพื่อซื้อเครื่องฟอกกรองอากาศ สาขารังสีวินิจฉัย ฝ่ายรังสีวิทยา

นางนฤมล สุวรรณกร และ นางสุจิตรา พรพิบูลย์ (อรุณสกุล) ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อซื้อเครื่องฟอกกรองอากาศ ( HePA ) สำหรับสาขารังสีวินิจฉัย ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริจาคจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง ฝ่ายออโธปิดิกส์

นางปาริชาต สุทธพงศ์ บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลัง ฝ่ายออโธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

กลุ่มวิจัยภูมิคุ้มกันด้านเซลล์บำบัดมะเร็ง

การวิจัยและพัฒนาการรักษามะเร็งด้านภูมิคุ้มกันบำบัดซึ่งจะเน้นพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งที่เป็นปัญหาในประชากรไทย เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งอย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการนำเข้ายาและเทคโนโลยีในการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง


Pin It on Pinterest