พบผู้รับบริการของห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO15189, ISO15190

คณะกรรมการระบบห้องปฏิบัติการ จัดการประชุม ” พบผู้รับบริการของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO15189 , ISO15190 ” ประจำปี 2561 โดยมี รศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านสนับสนุนเทคนิคการบริการ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โดยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด ห้องปฏิบัติการนิติเวชวิทยา ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา เพื่อแแนะนำขั้นตอนการรับบริการและประชาสัมพันธ์งานบริการใหม่ๆ  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของการให้บริการ รวมทั้งรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางานบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง