ได้รับความอนุเคราะห์จัดหาอุปกรณ์ และส่งทหารพัฒนา เข้ามาซ่อมแซม

คุณมนชัย พงศ์สถาบดี ร่วมกับ พล.ต.นพดล ปิ่นทอง (ผอ.สทพ.นทพ.) ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดหาอุปกรณ์ และส่งทหารพัฒนา เข้ามาซ่อมแซมพลาสติกที่กั้นเจาะเลือด เพื่อป้องกัน และควบคุมความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาจส่งผลกระทบกับบุคลากรทางการแพทย์ของศูนย์จัดเก็บสิ่งส่งตรวจ โดยมี ทนพญ.ชัชฎาภรณ์ ช่วยสถิตย์ หัวหน้างานศูนย์จัดเก็บสิ่งส่งตรวจกลาง ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องเจาะเลือด ศูนย์จัดเก็บสิ่งส่งตรวจ ชั้น 4 อาคาร ภปร