โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ดูงานระบบสารสนเทศ

รศ.นพ.นภดล นพคุณ ผู้จัดการโครงการระบบสารสนเทศโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้การต้อนรับ คณะบุคลากรจากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 20 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบัตรคิว ระบบผู้ป่วยนอก ระบบงานเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ณ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 14 อาคารจอดรถหลังที่ 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Pin It on Pinterest