โรงพยาบาลจุฬาฯ สืบสาน สงกรานต์วิถีไทย

เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงาม จัดงาน “โรงพยาบาลจุฬาฯ สืบสานสงกรานต์วิถีไทย” คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล นิสิตแพทย์ บุคลากร เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพร อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และอาจารย์อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ตึกจักรพงษ์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566

นอกจากนี้ มีกิจกรรมการประกวด ขวัญใจสงกรานต์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 2566 ณ โถงชั้นล่าง อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ รายได้ทั้งหมดสมทบกองทุน “30 พฤษภาฯ” เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล พว.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล นางทักษิณา เกษมสันต์ ณ อยุธยา เป็นผู้มอบรางวัลและของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 30 ท่าน และมีผู้ที่ได้รับรางวัล “ขวัญใจสงกรานต์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” ดังนี้

  • คุณพิมพ์ใจ เดชรุ่งเรือง ฝ่ายอายุรศาสตร์ ได้รับรางวัล ขวัญใจมหาชน
  • คุณปริยฉัตร ปาชะนี ฝ่ายเลขานุการ ได้รับรางวัลแต่งกายอย่างไทย
  • คุณภคมน มณีรัตน์ ศูนย์บริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ 2 กลุ่มงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค ได้รับรางวัลสงกรานต์สร้างสรรค์