โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้ารับรางวัล TTRS OK ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เข้ารับรางวัล TTRS OK ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 จัดโดย มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ร่วมกับศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) โดยมี อ.พญ.สุรัญชนา เลิศศิริโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ซึ่งการมอบรางวัลในครั้งนี้มีศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ กล่าวต้อนรับ และประกาศเกียรติคุณเชิดชูหน่วยงานที่ใช้บริการถ่ายทอดการสื่อสารของ TTRS ในการให้บริการด้านสาธารณสุขกับคนหูหนวกในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้คนหูหนวกรวมถึงผู้บกพร่องทางการได้ยินและการพูด สามารถติดต่อสื่อสารและเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างเข้าใจ นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้สังคมได้รับรู้ถึงบทบาทของ TTRS ในการเป็นตัวกลางถ่ายทอดสื่อสารระหว่างคนหูหนวกรวมถึงผู้บกพร่องทางการได้ยินและการพูด ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อลดช่องว่างและความหลื่อมล้ำในการสื่อสาร