โครงการเสริมสร้างพลังแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ CNPG’ 2021

คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาลด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการเสริมสร้างพลังแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ CNPG’ 2021 เรื่อง “Kick off CNPG’ 2021 ให้กับผู้บริหารทางการพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพ โดยมี นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธาน เปิดกิจกรรม และมอบรางวัลการนำเสนอผลงาน CNPG’2021 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 โซนบี อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์