โครงการสัมมนา “หัวหน้าพาทำคุณภาพ”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “หัวหน้าพาทำคุณภาพ” เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยสำคัญ สนับสนุนให้แต่ละหอผู้ป่วยได้ทบทวน Unit Profile ฯลฯ ค้นหากลุ่มผู้ป่วยสำคัญตามสภาพปัจจุบัน และกำหนดตัวชี้วัดผลลัพท์ทางการพยาบาลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยสำคัญนั้นๆ  โดยมี นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธาน มี อาจารย์.ผ่องพรรณ ธนา จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารจอดรถหลังที่ 3