เสวนาเรื่อง “กัญชา ถึงเวลาหรือยัง”

องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดเสวนาพิเศษ หัวข้อเรื่อง “กัญชา ถึงเวลาหรือยัง” เพื่อแลกเปลี่ยนควมรู้และความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง กัญชาทางการแพทย์ โดยมีผู้เสวนาประกอบด้วย นพ.โสภณ เมฆธน อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ ศ.ดร.นพ.ประวิตร อัศวานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการองค์กรแพทย์ ด้านรับฟังความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร เป็นผู้ดำเนินการเสวนา เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1210 โซน A ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์