อินนูลินจากแก่นตะวัน


อินนูลิน (Inulin) คือ ใยอาหารละลายน􀄞้ำชนิดฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ และเป็นอาหารของจุลินทรีย์สุขภาพหรือพรีไบโอติก (Prebiotics) การรับประทานอินนูลินมีส่วนช่วยเพิ่มพรีไบโอติกในร่างกาย จากงานวิจัยพบว่ากลุ่มคนที่มีโรคอ้วนมีความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ และมักขาดจุลินทรีย์ที่ดีบางประเภทในลำไส้ ดังนั้นการให้อินนูลินจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้ ทำให้ผู้ที่รับประทานรู้สึกอิ่มมากขึ้นลดการอักเสบของร่างกาย ทั้งยังส่งผลให้มวลไขมันและน้ำหนักลดลงได้ในที่สุด อินนูลินพบมากในหัวหรือรากของพืช ผัก ผลไม้และสมุนไพรบางชนิด เช่น หอมหัวใหญ่ ชิโครี (Chicory) กระเทียม กล้วยหอม และข้าวบาร์เลย์ แต่อย่างไรก็ตามพบว่า “แก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke)” มีปริมาณอินนูลินสูงถึงร้อยละ 15 – 20 ต่อน้ำหนักแห้ง

ด้วยเหตุนี้ ผศ.(พิเศษ)พญ.ชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาโภชนาการ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ ชำนิ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมทำการศึกษาวิจัย “อินนูลินจากแก่นตะวัน” เพื่อคัดเลือกใยอาหารละลายน้ำชนิดพิเศษที่สามารถสร้างสมดุลแบคทีเรียในลำไส้แบบจำเพาะซึ่งส่งผลต่อการควบคุมมวลไขมันในร่างกายและการควบคุมน้ำหนัก โดยทีมวิจัยพัฒนากระบวนการสกัดอินนูลินจากแก่นตะวันที่ผลิตเส้นใยละลายน้ำที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว และได้ทำการศึกษาในห้องทดลองพบว่า อินนูลิน
ที่ผลิตจากกระบวนการที่พัฒนาขึ้นมีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติก ทำให้จุลินทรีย์สุขภาพเจริญเติบโตได้ดีกว่าอินนูลินที่ผลิตจากพืชชนิดอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ได้ทำการศึกษาในเด็กโรคอ้วนทางคลินิกด้วยวิธี Randomized double-blinded placebo-controlled trial พบว่า อินนูลินจากแก่นตะวันที่พัฒนาขึ้นนี้ช่วยให้จุลินทรีย์สุขภาพเจริญเติบโตได้ดี ซึ่งเป็นผลดีในการช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ของเด็กโรคอ้วนให้เหมือนเด็กปกติ และไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงใดๆ ดังนั้นจึงสามารถนำอินนูลินดังกล่าวไปพัฒนาเป็นอาหารฟังก์ชันและอาหารเสริมสุขภาพได้ในคนทุกช่วงวัยในขนาดที่เหมาะสมอย่างปลอดภัย

ปัจจุบัน ทีมวิจัยได้คิดค้นพัฒนาต่อยอดผลงานเป็นเครื่องดื่มอินนูลินรสโกโก้ ที่คงคุณสมบัติการเป็นพรีไบโอติกไว้อย่างสมบูรณ์ โดยทำให้จุลินทรีย์สุขภาพเจริญเติบโตดีเช่นเดิมและสามารถดื่มได้ง่ายขึ้น ซึ่งงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุนรัชดาภิเษกสมโภช คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ BRANDs Health Research Award 2017 โดยบริษัทแบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้ กระบวนการสกัดอินนูลินจากแก่นตะวันได้จดทะเบียนอนุสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เลขที่อนุสิทธิบัตร 15858) และได้รับการคัดเลือกจาก World Intellectual Property Organization (WIPO) for Enabling Innovation Environment (EIE) Project for IP and Technology Support:
Technology Selection for Mentoring ปี พ.ศ. 2563 โดยอยู่ระหว่างการจัดทำสิทธิบัตรระดับนานาชาติสำหรับเครื่องดื่มอินนูลินรสโกโก้

เป็นที่น่ายินดียิ่งสำหรับทีมวิจัยซึ่งล่าสุด ผศ.(พิเศษ)พญ.ชนนิกานต์ได้รับรางวัลระดับโลกคือ FISPGHAN Abstract Award for the best oral presentation อันดับที่ 1 จากผลงานวิจัยการให้อินนูลินที่สกัดจากแก่นตะวันในเด็กโรคอ้วน ในงานประชุม The 6th World Congress of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (WCPGHAN 2021) ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย และรางวัล Young Investigator
Award จากงานประชุมนี้เช่นกัน

ขณะนี้ทีมผู้วิจัยต้องการหาความร่วมมือจากภาคเอกชนที่สนใจเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และวางแผนจำหน่ายสู่ท้องตลาดต่อไปในอนาคต

สอบถามข้อมูลได้ที่ :
ผศ.(พิเศษ)พญ.ชนนิกานต์ วิสูตรานุกูล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. (02) 256 4951
หรือ E-mail: chonnikant.v@chula.ac.th

ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ ชำนิ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. (02) 218 8357
หรือ E-mail: supakarn.c@pharm.chula.ac.th