อบรมเพื่อสู่เครื่อข่าย Critical Care Nephrology ครั้งที่ 12

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล จัดโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการบำบัดทดแทนไตในภาวะวิกฤต เพื่อสู่เครื่อข่าย Critical Care Nephrology ครั้งที่ 12 โดยมี ศ.นพ.ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา อาคารหอพักพัฒนาคณาจารย์ ชั้น 25 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย