สมทบกองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย

คุณวิไลลักขณ์ รัตนสวัสดิ์ และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการคลัง เป็นผู้แทนรับมอบ และมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ฝ่ายพิธีการ