ศูนย์อาหาร Bwell มอบเงินบริจาค

บริษัท ดีดี ฟูดมอลล์ จำกัด (ศูนย์อาหาร Bwell ) โดยคุณนิรมล โตจิรกุล มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านกิจการองค์กร เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต