ศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม

วันที่ 14 มกราคม 2563 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานระบบการให้บริการด้านการดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม เพื่อนำความรู้จากสถาบันการแพทย์มืออาชีพมาเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจต่อไป โดยมี ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล และ รศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย หัวหน้าศูนย์ฝึกสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ อาคาร ส.ธ. ชั้น 15 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย