ศึกษาดูงานการบริการห้องพักผู้ป่วยพิเศษโรงพยาบาลบีเอ็นเอช

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และนางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านบริการ นำคณะบุคคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 19 คน เข้าศึกษาดูงานระบบการบริการห้องพักผู้ป่วยพิเศษ ระดับ Premium ของโรงพยาบาลบีเอ็นเอช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช สีลม กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช เป็นโรงพยาบาลเอกชนนานาชาติ ที่ให้บริการระดับ World Class แห่งหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน การศึกษาดูงานดังกล่าว นับเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบการจัดการด้าน Hospitality ห้องพักผู้ป่วย VIP ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ต่อไป