มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา บริจาคเงิน

มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เนื่องในวาระ 8 รอบนักษัตร (96 ปี) นับแต่พระประสูติกาล ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 24 พฤศจิกายน 2564 ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุน “สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ 6” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ยากไร้ เป็นการสืบสานพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ที่ทรงบำเพ็ญไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระกรณียกิจที่ทรงเกื้อกูลกิจการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และของสภากาชาดไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดพระชนมชีพ

การนี้ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วย นางวรรณวิมล ศุภประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ เป็นผู้นำเงินไปมอบ โดยมีนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิก สภากาชาดไทย และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย