มูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ มอบเครื่องช่วยหายใจ

มูลนิธิพุทธรักษา มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ โดย คุณรุ่งโรจน์ จงศุจิพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส เป็นผู้แทนมอบเครื่องช่วยหายใจแบบ Vela Plus จำนวน 2 เครื่อง เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติ จากการระบาดของโควิด-19 โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต