มูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินร่วมบริจาคของ

มูลนิธิตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน The Insurance and Financial Advisors Foundation พร้อมคณะกรรมการ ร่วมบริจาคชุด PPE จำนวน 100 ชุด หมวกจำนวน 150 ใบ และมอบของใช้ที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สู้ภัยโควิด-19 โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ อาคารอำนวยการ