มอบเครื่องทำน้ำแข็งใช้ในการผ่าตัดเครื่องแรกในประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( มจธ.) ร่วมกับ บริษัท ซัยโจ เต็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดย รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมทั้ง ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ คุณธันยวัฒน์ จิตติพลังศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบเครื่องทำน้ำแข็งใช้ในการผ่าตัดหัวใจ Surgical slush making machine เครื่องแรกในประเทศไทย เพื่อใช้ใน ห้องผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอก อาคาร สก ชั้น 5 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ศ.นพ.วิชัย เบญจชลมาศ อาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ อ.นพ.พัชร อ่องจริต หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นางสาวปวีณา แน่นหนา ผู้ตรวจการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบางเฉพาะทางผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ นางสาวพชรพร ยอดเพ็ชร หัวหน้าหอผู้ป่วย หอผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอก สก5 รับมอบ ณ ห้องผ่าตัดศัลยกรรมทรวงอก อาคารสก ชั้น 5