คุณวนิดา พันธุ์เมฆา และคุณสิวภรณ์ มานิตย์ธนินท์ มอบเงิน

คุณวนิดา พันธุ์เมฆา และคุณสิวภรณ์ มานิตย์ธนินท์ มอบเงินจำนวน 150,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ และมอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร โดยมี ศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายกายภาพ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566