มอบเงินสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

ผู้แทน 50 ปี น้องใหม่จุฬาฯ 2513 มอบเงินจำนวน 3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ ร่วมรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 ณ ศาลาทินทัต