มอบเงินบริจาค

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มอบเงิน 50 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลต่างๆ ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 26 โรงพยาบาล โดยมอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อดูแลและช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติภารกิจตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อ COVID-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อการรักษาชีวิตของผู้ป่วย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล และอ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ณ อาคาร ภปร