มอบเงินบริจาค

คุณเขียน – คุณนิภาวรรณ ไชยศุภรากุล มอบเงินบริจาค จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ และผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร รศ.นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร และรศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ ร่วมรับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต