มอบเงินบริจาค เพื่อเข้ากองทุนวัคซีนโควิด-19

นายพิบูลย์ – นางนุชรินทร์ โกวิทคณิต กรรมการบริหารบริษัท Schimmer Metal Standard Co,.Ltd มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย อีสท์สปริง และ ธนชาติ อีสท์สปริง มอบเงินบริจาค จำนวน 300,000 บาท นายพลพัชร์ เลาเศรษฐกุล ประธาน บริษัท ซันนี่เวิลด์เคมีเคิล จำกัด มอบเงินบริจาค จำนวน 400,000 บาท เพื่อเข้ากองทุนวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมรับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2563