มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนค่ารักษาพยาบาลสำหรับพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ

ข่าวประชาสัมพันธ์

พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสมณานัมบริหาร (วัดญวน สะพานขาว) มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การให้เลือด สำหรับพระภิกษุ-สามเณรอาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ และนางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล ร่วมรับมอบ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ วัดสมณานัมบริหาร (วัดญวน สะพานขาว)