มอบเงินบริจาค เพื่อกองทุน ส.ธ.

เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563 คุณชมธนัท – คุณชนะใจ – คุณกนกวรรณ ต้นไทรทอง มอบเงินบริจาค จำนวน 1,200,000 บาท เพื่อกองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี นายอำภล ศรีอภิรัฐ หัวหน้าฝ่ายพิธีการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับมอบ ณ อาคารวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์