มอบเงินบริจาค ขนม และของว่าง

บริษัท มอนเดอลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด โดย นางสาวณัฐณี เกษมรัฐกุล หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และรัฐกิจสัมพันธ์ มอบเงินบริจาค จำนวน 220,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และมอบขนมและของว่างแครกเกอร์ริทซ์ คุ้กกี้โอรีโอ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ และภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ ร่วมรับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต