มอบอาหารว่าง และสละลอยแก้ว

บ้านดุสิตธานีร่วมกับลูกค้า มอบอาหารว่างจำนวน 50 ชุด และสละลอยแก้ว จำนวน 100 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต้านภัย Covid-19 โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินฑัต