มอบหน้ากาก face shield

คณะผู้แทนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มอบหน้ากาก face shield
ที่ได้ผ่านการฆ่าเชื้ออบโอโซนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ มากกว่า 10,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ ร่วมรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต


[easy-social-share]