มอบมันหวานญี่ปุ่น Jiant Sweet potato

ร้านอาหาร โชกุน โดย นายณัฏฐ์คเณศ บวรทัตพิรพัฒน์ และนายปณิธาน ชินวัฒนโชติ มอบมันหวานญี่ปุ่น Jiant Sweet potato จำนวน 20 กิโลกรัม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำยนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต

Pin It on Pinterest