มอบพระพุทธรูปพร้อมเวชภัณฑ์ป้องกันเชื้อโรคขณะปฏิบัติหน้าที่ และสมทบกองทุนรักษาพยาบาล

วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 พระ ดร.พิสิษฐ์ ศรีวิชา ประธานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ (องค์กรสาธารณประโยชน์) สงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ กับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ด้วยจิตดั่งพระโพธิสัตว์ เพื่อความสุขของประชาชนส่วนรวม ได้มอบ พระพุทธรูปพร้อมเวชภัณฑ์ป้องกันเชื้อโรคขณะปฏิบัติหน้าที่ และสมทบกองทุนรักษาพยาบาลจำนวน 10,000 บาท โดยมี อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลาทินฑัต