มอบผ้าเปียกปลอดเชื้อ

วันที่ 26 มีนาคม 2563 บริษัท เอ็มวายคอมเมิร์ช จำกัด โดย นายเกรียงไกร ล้ำเลิศปัญญา กรรมการบริหาร และ นางกาญจนา อนุรักษ์กมลกุล ประธานกรรมการ มอบผ้าเปียกปลอดเชื้อ จำนวน 500 ผืน มูลค่า 10,000 บาท และบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดโรคอุบัติใหม่ COVID-19 โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ และผศ.นพ.นครินทร์ ศิริทรัพย์ ร่วมรับมอบ ณ ศาลาทินทัต