มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ดูงานส่วนสนับสนุนทางการแพทย์

นางสาวสุกานดา นิ่มทองคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ อาจารย์กมลทิพย์ รัตนสุวรรณาชัย และนักศึกษา จากคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการเข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านการสนับสนุนทางการแพทย์ อาทิ งานการบริหารทรัพยากรบุคคล งานประชาสัมพันธ์องค์กร หน่วยจ่ายกลาง และหน่วยซักฟอก เป็นต้น