พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานงาน “ร้อยดวงใจ…อาลัยรัก” พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่เกษียณอายุการทำงาน และคณาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 พร้อมมอบเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ที่ระลึก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ล้อมกรอบทองคำ และใบประกาศเกียรติคุณ แด่คณาจารย์ และบุคลากรที่เกษียณอายุการทำงาน พร้อม กล่าวสดุดีผู้เกษียณอายุการทางาน พร้อมทั้งกล่าวแสดงความรู้สึก และข้อคิดการทางาน และ ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฝ่ายบริการ มอบเหรียญ พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ระลึก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ล้อมกรอบทองคา และใบประกาศเกียรติคุณ แด่ผู้อานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เกษียณอายุการทำงาน ในปีนี้ด้วย