พิธีเปิดการโครงการเสริมสร้างพลังแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ EB-CNPG’ 2023เรื่อง “Kick off EB-CNPG. 2022”

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 พว.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เสริมสร้างพลังแรงบันดาลใจสร้างสรรค์ EB-CNPG’ 2023 เรื่อง “Kick off EB-CNPG. 2022” มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะทำงาน โดยมีผู้บริหารทางการพยาบาล ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1210
.
ฝ่ายการพยาบาล ได้เริ่มนำแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (CNPG) มาใช้ในองค์กร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยมุ่งหวังให้พยาบาลสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ คงไว้ซึ่ง มาตรฐานการพยาบาล และร่วมพัฒนาวิชาชีพพยาบาล การจัดการความรู้โดยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Practice) ที่มีอยู่ในองค์กร ร่วมกับการบูรณาการ แนวคิด ความรู้ในการพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก (Clinical Nursing Practice Guideline) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน