พิธีอัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อ “ส.ธ.”

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 07.30 น. ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีอัญเชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อ “ส.ธ.” ขึ้นประดิษฐานบนอาคาร ส.ธ. เพื่อความเป็นสิริมงคลยิ่งต่อบุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อปี พ.ศ. 2557 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออาคารว่า “อาคาร ส.ธ.” อาคารผู้สูงวัยที่เปิดให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านผู้สูงวัยที่ทันสมัยครบวงจร ดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยแบบองค์รวมต่อเนื่องในระยะยาว เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพชีวิตของผู้สูงวัยให้อยู่อย่างมีความสุข ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้