พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง รูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง รูปแบบ Post Baccalaureate Residency Training ให้แก่พยาบาลที่ปฏิบัติงานในฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทั้งสิ้น 141 คน โดยมี ผศ. ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ อธิการบดี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย คณาจารย์ และผู้บริหารทางการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์