พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายติดหน้าอก ฝ่ายการพยาบาล

“พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายติดหน้าอก”ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 พว.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายติดหน้าอกแก่ Clinical Nurse Educator และมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์พยาบาลคลินิกประจำหอผู้ป่วย จำนวน 55 คน และหลักสูตรการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง จำนวน 76 คน โดยมีผู้บริหารทางการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม 1210 อาคารภูมิสิรมังคลานุสรณ์ ชั้น 12