ปัจฉิมนิเทศหลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาลระดับหัวหน้าเวร ประจำปี 2563

นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตร และปัจฉิมนิเทศ ปิดการอบรม หลักสูตรผู้บริหารทางการพยาบาลระดับหัวหน้าเวร ประจำปี 2563 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้มีผู้สำเร็จการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 37 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 15 อาคารจอดรถหลังที่ 3

(ดาวน์โหลดรูปภาพ ตางลิงค์)

https://drive.google.com/drive/folders/1fL3nJ7rxhcdcerNQyyw8HTXz23v1uu2f?usp=sharing